Видавнича діяльність

Співробітники медико-психологічного центру брали участь в організації та проведенні науково-практичних конференцій:

  • Науково-теоретичний семінар "Індивідуальна психологія: становлення і розвиток" , Чернівці, 25 вересня 2004 р.
  • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Психосоматичні розлади. Психотерапія", Чернівці, 30 вересня - 1 жовтня 2005 р.
  • Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні аспекти лікування психічних розладів", Чернівці, 25–26 жовтня 2007 р. Фотозвіт
  • ХХІV науково-практична конференція УСП з міжнародною участю «Актуальні питання психотерапії та психології» , м. Чернівці, 29 червня – 01 липня 2018 р.

Результатом плідної співпраці з психіатричною клінікою кантону Тургау м. Мюнстерлінген (Швейцарська конфедерація) в галузі підготовки студентів спеціальності «сестринська справа» стали переклад та видання навчального посібника «Шизофренія» авторства заступника директора з догляду за хворими психіатричної клініки м.Мюнстерлінген Маргріт Шох. З любязного дозволу автора розміщуємо посібник у вільному доступі. Сподіваємось посібник стане у нагоді не лише майбутнім медичним сестрам, а й лікарям, психологам, педагогам.


Борисюк А. С., Гайсонюк Н. А., Осипенко В. А. Психологія з основами педагогіки: Навчальний посібник. – Чернівці: БДМУ, 2012 – 460 с.

ISBN 978-966-697-456-6

Навчальний посібник, що складено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання, містить систематизований виклад професійно важливих для лікаря питань психології та педагогіки. Розкрито основні закономірності психічних процесів, індивідуально-типологічних властивостей і станів, психологічних особливостей здоров’я та хвороби, положень дидактики і теорії виховання.

До кожної теми підібрано список рекомендованої літератури, подано перелік основних понять. Запитання і завдання сприяють актуалізації аналітичного пізнання різноманітних аспектів психолого-педагогічної проблематики. Низка матеріалів та завдань підібрана із врахуванням майбутньої фахової діяльності. В посібнику подано словник основних психолого-педагогічних термінів.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Borysiuk A. S., Haisonyuk N. A., Osypenko V. A. Psychology and the Fundamentals of Pedagogics: Educational manual. – Chernivtsi: BSMU, 2012. – 460 p.

ISBN 978-966-697-456-6

The educational manual "Psychology and the Fundamentals of Pedagogics" enhances the advanced understanding of the basic concepts of the general psychology and the fundamentals of pedagogics, such as principles of psyche’s and consciousness’ functioning, characteristics of mental processes and states, main behaviour determinants, psychological peculiarities of personalities health and illnes, main principles of didactics and educational theories.

Основи психоаналізу : навчально-методичний посібник для студентів

вищих медичних закладів освіти / В. Осипенко, Л. Любіна, М. Тимофієва. – Чернівці: БДМУ, 2019. – 228 с.

ISBN 978-966-697-774-1

Пропонований навчально-методичний посібник містить теоретичний матеріал з тем навчальної дисципліни «Основи психоаналізу», яка викладається для студентів старших курсів медичних спеціальностей. У посібнику розглянуто основні положення класичного психоаналізу та сучасних прикладних психоаналітичних теорій. Навчально-методичний посібник розрахований на студентів спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», а також буде корисним для аспірантів, викладачів, медичних психологів.

УДК 615.851.1(075.8)


Любіна Л. А., Борисюк А. С., Радчук В. М. Психодіагностика: навчальний посібник / Л. А. Любіна, А. С. Борисюк, В. М. Радчук – Чернівці, 2017. – 166 с.

ISBN 978-617-7096-49-7

В посібнику розглянуто основні теоретичні та методичні засади психодіагностики. Навчальний посібник містить послідовне розкриття предмету та структури психодіагностики, місця психодіагностики в системі інших наукових знань та галузей психології, вивчення її соціальних та етичних аспектів, історію становлення психологічної діагностики як особливого виду психологічної допомоги.

У посібнику визначені сучасні методи діагностики пізнавальних психічних процесів, властивостей особистості та міжособистісних стосунків, зазначені основні вимоги щодо конструювання та використання психодіагностичного інструментарію, визначені основні психометричні показники методик, розглянуто математико-статистичні методи вторинного і первинного опрацювання даних психологічного вимірювання.

Адресовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників.

УДК 614.23:378.04:159.9

ББК 5:74.58р

Ф79

ISBN 978-617-7096-49-7

Любіна Л. А. Формування професійної компетентності майбутніх лікарів (гендерний аспект): монографія / Л. А. Любіна. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 262 с.

ISBN 978-617-7096-49-7

Монографія присвячена дослідженню гендерних особливостей формування професійної компетентності майбутніх лікарів і містить у собі результати теоретичного та емпіричного досліджень гендерних особливостей, передумов та чинників становлення професійно компетентного фахівцяі з медицини. Автором розглянуто основні підходи до розуміння сутності поняття професійної компетентності, проблеми професійної підготовки і професійного становлення майбутніх лікарів, визначено основні види та структуру професійної компетентності медичного фахівця. Проаналізовано ґендерні особливості професійного становлення особистості, які визначають її успішність у майбутній професійній діяльності. Монографія містить також матеріал практичного спрямування: навчальну програму, психодіагностичні методики, тренінгову програму, що можуть бути використані для цілеспрямованого підвищення ефективності професійного становлення майбутніх лікарів та створення оптимальних умов для їх особистісного розвитку.

Рекомендовано для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, практичних психологів, педагогів, соціальних працівників.

УДК 159.923: 159.9

ББК 88.4:5р